Regulamin produktów cyfrowych

Regulamin

sprzedaży i dostarczania produktów cyfrowych

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1.      Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin produktów cyfrowych”) określa zasady i warunki sprzedaży i dostarczania produktów cyfrowych przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego;

1.2.     Regulamin produktów cyfrowych stanowi uzupełnienie Regulaminu sprzedaży;

1.3.     Wszelkie utwory oraz przejawy działalności twórczej udostępnione na stronie lub w sklepie na platformie online dominikazak.pl – podlegają ochronie prawnej.

 

§ 2 Definicje

2.1.      Użyte w Regulaminie produktów cyfrowych zwroty i definicje mają znaczenie nadane im w Regulaminie sprzedaży dostępnego pod adresem dominikazak.pl/regulamin-sklepu z zastrzeżeniem poniższych pojęć:

 • Audiobook – książka audio w formacie MP3, opatrzona znakiem wodnym;
 • Ebook – książka zapisana w postaci elektronicznej opatrzona znakiem wodnym;
 • Videobook – film zapisany w formacie wideo, opatrzony znakiem wodnym;
 • Produkt – Audiobook, Videobook lub Ebook, bądź też oba te produkty traktowane łącznie;
 • Nabywca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca Konto Klienta lub dokonująca zakupu bez rejestracji;
 • Zamówienie Produktu – oświadczenie woli Nabywcy składane za pośrednictwem Sklepu przez Nabywcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o nabycie Produktu;
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem dominikazak.pl
 • Sprzedawca – Dominika Żak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DZ Dominika Żak z siedzibą przy ul. Piotra Brzezińskiego 11 F/2 30-198 Kraków, NIP 7921573355, REGON 140082096;
 • Platforma online – platforma online dostępna pod adresem dominikazak.pl, której właścicielem jest Sprzedawca.

 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

3.1.      Bez wyraźnej zgody Sprzedawcy zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Sklepie lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Prawa autorskiego.

3.2.     Do dokonania zakupu w Sklepie niezbędne są:

 • dostęp do Internetu;
 • standardowy system operacyjny;
 • standardowa przeglądarka internetowa;
 • posiadanie aktywnego adresu email;

3.3.     Do korzystania z platformy online niezbędne są:

 • dostęp do Internetu;
 • standardowa przeglądarka internetowa;
 • standardowy system operacyjny;
 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice);
 • standardowa przeglądarka plików wideo (np. AdobeReader);
 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player);
 • posiadanie aktywnego adresu email;

3.4.     Sprzedawca ani podmioty pośredniczące w sprzedaży Produktów nie udzielają gwarancji na Produkty ani nie przewidują dla nich usług posprzedażnych;

3.5.     Sprzedawca poprzez Sklep świadczy usługi polegające na realizacji lub udostępnianiu, w tym w ramach sprzedaży Videobooków, Audiobooków oraz Ebooków;

3.6.     Klient może posiadać aktywne Konto Klienta i zalogować się do niego przed złożeniem Zamówienia Produktu lub może dokonać zamówienia bez rejestracji;

3.7.     Prezentacja w Sklepie aktualnie dostępnych za jego pośrednictwem Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia Produktu stanowi ofertę nabycia Produktu złożoną przez Nabywcę. Wysłanie przez Sklep na podany przez Nabywcę adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia Produktu stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Nabywcy, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem Umowy o nabycie Produktu;

3.8.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych w Sklepie;

3.9.     Dla otrzymania Produktu wymagane jest złożenie Zamówienia Produktu poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka, a następnie dokonanie zapłaty. Akceptacja Regulaminu oraz Regulaminu produktów cyfrowych nie jest niezbędna, ale konieczna do dokonania zakupu w Sklepie;

3.10.   Umowa o nabycie Produktu jest zawierana z chwilą przyjęcia Zamówienia Produktu do realizacji;

3.11.    Każde Zamówienie Produktu weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Nabywcę. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia Produktu do realizacji oznacza, że Zamówienie Produktu zostało złożone prawidłowo;

3.12.    Zamówienia Produktów realizowane są po otrzymaniu należności uiszczanej dostępnymi kanałami płatności tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu;

3.13.    Informacje o cenie danego Produktu są podane podczas składania Zamówienia Produktu.

3.14.    Sposobem dostawy zamówionego Produktu jest pobranie go przez Nabywcę drogą transmisji danych dokonanej za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci urządzenia końcowego Nabywcy;

3.15.    Nabywca może nabywać poszczególne Produkty płacąc za zakupioną sztukę;

3.16.    Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT);

3.17.    Nabywcę obowiązuje cena podana przy Produkcie w chwili jego umieszczenia w koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji;

3.18.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów;

3.19.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z zakupem w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby, nieuprawnione;

3.20.   Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Platformy online i Sklepu. Kupujący powinien zgłaszać Sprzedającemu wszelki nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu strony. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Strony należy zgłaszać na adres:. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a ich rozstrzygnięcie zostanie przesłane Kupującemu na podany przez niego w reklamacji adres email;

 

§ 4 Zasady Korzystanie z Produktów

4.1.     Do korzystania z Ebooków, Videobooków i Audiobooków niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową;

4.2.    Nabywca w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości, ani we fragmentach;
 • ingerowania w jego zawartość;
 • publikacji, dystrybucji, powielania;
 • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
 • oddawania w najem;
 • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania;

4.3.    Nabywca nabywający Ebook, Videobbok lub Audiobook zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem produktów cyfrowych, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Nabywcy) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu;

 

§ 5 Odstąpienie od Umowy

5.1.    Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

5.2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

5.3.    Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną;

5.4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.5.    Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

5.6.    Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

 

§ 6 Prawa własności intelektualnej

6.1.     Nabycie Produktu uprawnia Nabywcę wyłącznie do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń);

6.2.    Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań, chyba, że Strony postanowią inaczej w odrębnym porozumieniu;

6.3.    Nabywca nabywający Produkty zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób, aby mogły je powielać, dystrybuować albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu użytkownika Produktu z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

6.4.    Udostępnianie w Internecie nabytych Produktów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych, itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Sprzedawca może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu;

 

§ 7 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu

7.1.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad;

7.2.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady);

7.3.    Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

7.4.    Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną na adres…

7.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7.6.    Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 listopada 2022 roku;

8.2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany;

8.3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie produktów cyfrowych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy;

8.4.    Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.