Regulamin sklepu

DOMNIKAZAK.PL
TREŚCI CYFROWE I USŁUGI CYFROWE

Obowiązuje od 1 lutego 2024

Regulamin, który czytasz, dotyczy udostępniania Treści i Usług cyfrowych, dostępnych na stronie internetowej pod adresem https://dominikazak.pl. Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu moduł strony, która umożliwia zakup produktów, będziemy nazywać „Sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi: zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów oraz informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Informacje dostępne na stronie Sklepu i w tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres lub email podany poniżej.

Skontaktuj się z nami!     

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem: hello@dominikazak.pl oraz pod numerem telefonu: 503 537 787

Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?

Usługodawcą jest właściciel sklepu DZ ONE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Zarzecze 2/7 30-134 Kraków zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357161, REGON 121239954,NIP 5130205080.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin dotyczy osób, które zawierają umowy, których przedmiotem są Treści cyfrowe czy Usługi cyfrowe. Odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jak i pozostali przedsiębiorcy.

Spis treści

 • Wyjaśnienie definicji
 • Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
 • Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu i reklamacje dot. tych Usług
 • Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności
 • Treści i Usługi cyfrowe
 • Prawa autorskie
 • Uprawnienia w razie niezgodności z Umową
 • Odstąpienie od umowy
 • Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń dla konsumentów
 • Obowiązywanie i zmiany w regulaminie
 • Ochrona danych osobowych
 • Postanowienia końcowe
 • Linki
 • Wzór formularza odstąpienia

 Wyjaśnienie definicji

Usługodawca

DZ ONE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Zarzecze 2/7 30-134 Kraków zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357161, REGON 121239954, NIP 5130205080.

Sklep

Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://dominikazak.pl

Formularz zamówienia

Formularz służący do złożenia zamówienia na Treści lub Usługi cyfrowe. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Treści lub Usług cyfrowych do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.

Klient

To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej.

Przedsiębiorca

To osoba prawna lub osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej, zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Konsument

To osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

To osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu Treści lub Usługi cyfrowej, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych Przedsiębiorca na prawach konsumenta w CEIDG).

Treść cyfrowa

To dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book). Treści mogą obejmować Produkt / Usługę lub innego rodzaju dane cyfrowe.

Usługa cyfrowa

To usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp Klienta do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej (w tym danych które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi) lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Produkt

To indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy, i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Określenia Produkt /Usługa mogą być używane zmiennie. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu. Produktem/Usługą w rozumieniu Regulaminu jest również pakiet kilku Produktów (np. szkolenie, materiały do ćwiczeń indywidualnych oraz ebook itp.).

Coaching, spotkanie, sesja

To rodzaj Usługi szkoleniowo-edukacyjnej świadczonej z udziałem prelegenta drogą elektroniczną lub stacjonarnie zgodnie z opisem Produktu na stronie Sklepu. Tego rodzaju usługi mogą być oferowane indywidualnie lub określonym grupom Klientów, a także mogą być rejestrowane i udostępniane Klientom w formie nagrań (np. za pomocą Konta użytkownika). Usługi te mogą również stanowić elementy oferowanych pakietów Usług wraz z innymi Treściami.

Konto Użytkownika

To indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu kursu online, uruchomiony na rzecz Klienta przez Usługodawcę po dokonaniu zakupu kursu online.

Cena

Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.

Usługa Elektroniczna

Świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Wymagania Techniczne

Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.:

 •  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z
  dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 •  Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Umowa

To umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Treści, w szczególności Produktu/Usługi, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. .

Zamówienia

To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy i kierowane jest do Usługodawcy. W ramach Zamówienia Klient podaje swoje dane niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

Koszyk

Usługa elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Produktu /Usługi, wpisaniu kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych np. w ramach Promocji, wyświetleniu podsumowania dot. Ceny oraz nabywanych Produktów / Usług.

Promocja

Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę korzystniejszych
zasadach np. obniżenie Ceny Produktu.

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2023 r.  poz. 2759 z późn. zm.) wraz z ewentualnymi zmianami.

Regulamin

Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami. Regulamin stanowi integralną część Umów zawieranych przez Klientów z Usługodawcą.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie. Cena Początkowa Najniższa Cena, w której produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Cena Promocyjna

Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji.

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego oraz wydruk lub zapis na innym trwałym nośniku wedle preferencji Klienta.

2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje postanowień Regulaminu, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą wymaga potwierdzenia, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i jest związany jego postanowieniami.

3. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, z aktualnym systemem operacyjnym oraz z aktualną przeglądarką internetową, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń dotyczących korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich). Klient zobowiązany jest także do wprowadzania lub przekazywania Usługodawcy wyłącznie danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania w udostępnionych przez Sklep formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy;
 • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, ustalonymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. Klient nie może korzystać z usług bądź funkcjonalności w sposób naruszający uprawnienia pozostałych Klientów Sklepu;
 • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
 • nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
 • niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych;
 • niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, a w przypadku uzyskania takich informacji – niezwłoczne poinformowanie o tym Usługodawcy;
 • wykorzystywania Treści, Produktów lub Usług na własne potrzeby i nierozpowszechniania ich publicznie oraz nieudostępniania osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikającego z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Treści i Usługi mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez  Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w której produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką (najniższa cena z okresu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny).

8. W przypadku udostępnienia Produktów w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że Produkt jest w cenie promocyjnej.

9. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie, czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Usługi. Informacje na temat  sposobu weryfikacji opinii przez Usługodawcę znajdują się w zakładce Zasady opinii.

10. Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach  strony
(Formularz zamówienia itd.).

Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu i reklamacje dot. tych Usług

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

 • Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Usługę umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka,
 • Usługę Konto Użytkownika oraz dostęp do niektórych Produktów lub Usług cyfrowych za pośrednictwem Konta Użytkownika.

2. Usługodawca w przypadku zakupu kursu online świadczy usługę utrzymania Konta Użytkownika na zewnętrznej platformie (PUBLIGO lub innej). Konto jest zakładane automatycznie po zakupie kursu online na podstawie danych podanych podczas składania Zamówienia – imienia i nazwiska Klienta oraz jego adresu e-mail.

3. Klient otrzymuje na adres e-mail dane logowania do Konta Użytkownika.

4. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie.

5. Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika zawierana jest w sposób dorozumiany przez udostępnienie przez Usługodawcę i założenie przez Klienta Konta użytkownika; Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie. Usługodawca może zaprzestać prowadzenia Konta Użytkownika oraz usunąć zamieszczone tam dane w przypadku braku aktywności Użytkownika na danym koncie przez okres przekraczający 6 miesięcy. W takim wypadku uznaje się Umowę za wygasłą.

6.  Usługa utrzymywania Konta Użytkownika jest nieodpłatna.

7. Usługodawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto Użytkownika. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu.

8. Konto Użytkownika usuwane jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.

9. Klient  może złożyć Zamówienie bez konieczności zakładania Konta użytkownika. .

10. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszej Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka.

11. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres email wskazany na początku Regulaminu.

13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

14. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.

15. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednakże brak wystarczających informacji ze strony Klienta umożliwiających prawidłowe rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego może skutkować nieuwzględnieniem reklamacji.

Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności

1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawieranie Umów dotyczących nabycia Produktów lub Usług poprzez stronę Sklepu.

2. Główne cechy nabywanego Produktu / Usługi oraz specyfikacja są określone na stronie Sklepu.

3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza zamówienia, w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e- mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia Treści (tj. np. określonego Produktu / Usługi, kilku Produktów lub pakietu) Klientowi za wskazaną na stronie Sklepu Cenę płatną przez Klienta.

6. Zamówienia co do zasady można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na te Produkty, które są prezentowane w Sklepie jako dostępne do Zamówienia. Niektóre Produkty/Usługi są oferowane wyłącznie w wybranych przez Usługodawcę okresach, albo możliwe do zamówienia wyłącznie po uprzednim kontakcie z konsultantem Sklepu.

7. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktu do Koszyka, po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia gdzie należy uzupełnić wymagane dane, zapoznać się z Regulaminem oraz zatwierdzić wymagane do Zamówienia zgody; Zamówienie zostaje złożone za pomocą przycisku, o którym mowa w pkt. 12 poniżej

8. Klient jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. Osoba wypełniająca Formularz i składająca Zamówienie dla Przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną musi być uprawniona do dokonywania czynności prawnej w imieniu takiego podmiotu (np. jako członek zarządu albo pełnomocnik).

9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:  imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrana Treść lub Usługa oraz sposób płatności. W przypadku niektórych Usług (np. konsultacje, coaching itp.) do złożenia Zamówienia może być niezbędne przekazanie przez Klienta dodatkowych danych (np. adres konta na Instagramie, charakter produktów lub usług oferowanych przez Klienta na rynku etc.). Usługodawca nie ma obowiązku i nie weryfikuje poprawności wprowadzonych danych. Za skutki podania niepełnych lub błędnych informacji odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.

10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w Formularzu zamówienia wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.

11. Warunkiem złożenia Zamówienia jest także zaakceptowanie Regulaminu i zapłata Ceny za zamawiany Produkt po wyborze sposobu płatności.

12. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest tożsame ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrany Produkt lub Treść.

13. Klient ma możliwość sprawdzenia wybranych Treści lub Produktów znajdujących się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

14. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności, obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze lub dokumencie proforma.

15. W odpowiedzi na Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Klient otrzymuje wiadomość na podany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia
i rozpoczęcia jego weryfikacji. Zamówienia składane emailem są potwierdzane i weryfikowane w ciągu kolejnych 2 dni roboczych. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia i rozpoczęciem realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert nabycia Produktów, złożonych w ramach Zamówienia. W przypadku przyjęcia Zamówienia Usługodawca może dokonać od razu akceptacji Zamówienia oraz dostarczyć Produkt w jednej wiadomości email przesłanej Klientowi wraz z informacją o zawarciu Umowy.

16. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, które następuje w formie przesłania Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury lub proformy wystawionej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości, w terminie wskazanym na fakturze / proformie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.

17. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie objętym odmową nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

18. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu i potwierdzenie zawarcia Umowy, a w wypadku Produktów o ustalonej zawartości (np. ebook, gotowe nagranie audiowizualne itp.) – aktywny link umożliwiający pobranie Produktu lub dostarczenie Treści cyfrowej Klientowi w innej formie.

19. Usługodawca może organizować Promocje na wybrane Produkty. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z Promocji może zależeć od dostępności Produktu na stronie Sklepu (w szczególności Promocja może dotyczyć tylko limitowanej ilości Produktów i obowiązuje do wyczerpania limitu albo może obejmować przypadki, w których Klient nabywa kilka Produktów w ramach jednego Zamówienia).

20. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

 • płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) za pośrednictwem operatora płatności.
 • Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, by dowód zapłaty, tj. faktura w formie elektronicznej lub paragon, został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia, adres e-mail.
 • Płatność za Produkt/ Usługę dokonywana jest przy pomocy  PayU SA z siedzibą w Poznaniu ( 60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN,  NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 (dostawca płatności PayU) lub PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 1.075.650 PLN, NIP
  5213705997, REGON 362485126 (dostawca płatności PayPo),
 • Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.
 • Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

Treści i Usługi

1. Treści i Usługi oferowane w Sklepie mogą być przeznaczone dla określonych kręgów odbiorców (np. osób prywatnych lub przedsiębiorców). Zawartość Produktów / Usług jest opisana na stronie Sklepu. Przed dokonaniem Zamówienia Klient powinien uważnie zapoznać się z opisem Produktu, który zamierza nabyć i zastanowić się, czy Produkt ten odpowiada jego potrzebom.

2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do Treści zgodnych z zaakceptowanym Zamówieniem Klienta, pobranie tych treści oraz zapisanie ich (a w wypadku tekstu także wydrukowanie) na trwałym nośniku przez Klienta. Dane dostępowe (w szczególności link umożliwiający pobranie Treści cyfrowej) przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.

3. Ceny Produktów dostępne są na stronie Sklepu oraz widoczne w trakcie składania Zamówienia.

4. Poszczególne warianty Usług (np. pakietów) mogą różnić się swoim zakresem lub poziomem dostępów do materiałów. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie Produktów/Usług dostępnych w Sklepie.

5. Dostęp do zakupionego Produktu/Usługi zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po zapłacie Ceny i potwierdzeniu Zamówienia przez Usługodawcę, chyba że co innego wyraźnie wskazano w opisie Treści lub Usługi (dotyczy to np. Usług których przedmiotem są indywidualne konsultacje, coaching, szkolenia itp.).  Dostęp do zawartości Zamówienia następuje poprzez przesłanie linka umożliwiającego pobranie zakupionego Produktu oraz jego zapis na trwałym nośniku Klienta, a w przypadku Treści zawierających tekst / grafikę (z wyłączeniem audio/ video) – także wydruk na nośniku papierowym.

6. Z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Usługi, wszczególności poprzez przesłanie linku do ściągnięciamateriałów lub uzyskania do nich dostępu, przedmiot Umowyuważa się za dostarczony w całości Klientowi.

7. Jeżeli w opisie Produktu na stronie Sklepu Usługodawcaokreślił inny termin dostarczenia Treści, wówczaszastosowanie ma ten inny termin podany w opisie.W przypadku niektórych Usług (np. konsultacje indywidualne;coaching w małych grupach szkoleniowych) termin Usługi może być podany jedynie w przybliżeniu (np. podany tydzień lub miesiąc). Dokładny termin Strony uzgadniają wówczas telefonicznie lub w formie dokumentowej (np. email).

Coaching, szkolenia, sesje, konsultacje

1. Usługodawca świadczy usługi szkoleniowo-edukacyjne jako samodzielne Produkty albo w ramach pakietów (wraz z wybranymi Treściami i Usługami,) które polegają na spotkaniach indywidualnych lub grupowych z prelegentem.

2. Zakres, sposób realizacji, terminy, harmonogram i forma (online/stacjonarna) coachingu/spotkania/sesji są zawarte w opisie Produktu lub Usługi. Dokładne daty spotkań mogą być wskazane w terminie późniejszym niż data zakupu  Produktu, przy czym w opisie Produktu jest określony czas trwania Usługi (np. ilość godzin).

3. Coaching, szkolenia, sesje są nagrywane, a następnie ich zapis jest udostępniany Klientowi w ramach Konta Użytkownika. Klienci biorący udział w tego rodzaju spotkaniach, sesjach lub coachingach wyrażają zgodę na nagrywanie i utrwalanie ich wizerunku dla celów związanych z przeprowadzonym szkoleniem/sesją/coachingiem oraz udostępnianiem nagrań uczestnikom szkolenia/sesji lub coachingu.

4. Usługodawca przed świadczeniem usług obejmujących coaching/spotkania/sesje może zwrócić się do Klienta o wypełnienie ankiety lub innego dokumentu oraz o udzielenie informacji, odpowiedzi na pytania za pośrednictwem korespondencji e-mail, formularza Google, telefonicznie, lub mediów społecznościowych celem lepszego dopasowania Usługi do potrzeb Klientów. Odpowiedzi udzielane na ww. pytania przez Klientów nie są obowiązkowe. Odpowiedzi i oczekiwania Klientów nie wpływają na zmianę programu Usługi (w szczególności szkoleń, coachingów czy konsultacji) natomiast Usługodawca może uzupełnić program Usługi lub za zgodą wszystkich uczestników grupy zmodyfikować pewne jej elementy w celu lepszego dopasowania do indywidualnych oczekiwań Klientów.

5. Usługodawca ma możliwość przerwania świadczonej Usługi w sytuacji, gdy zachowanie Klienta może wskazywać, że jest on pod wpływem substancji odurzających, nie jest świadomy podejmowanych decyzji lub składaniem oświadczeń woli, bądź jego zachowanie jest obraźliwe i naruszające dobra osobiste Usługodawcy lub prelegenta.

6. Z uwagi na charakter usługi Usługodawca może odstąpić od Umowy, jeżeli wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub kompetencje Usługodawcy lub Prelegenta (dotyczy to w szczególności konsultacji indywidualnych lub coachingu). W tej sytuacji Usługodawca dokona zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta, bezpośrednio po ustaleniu, że nie ma możliwości zrealizowania Usługi informując o tym Klienta.

7. Coaching, spotkania, sesje są usługami oferowanymi przez Usługodawcę jako usługi w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

8. Kiedy Usługodawca rozpoczął wykonywanie Usługi, której przedmiotem są Treści cyfrowe w formie coachingu, konsultacji, sesji lub pakietu Usług obejmujących ww. elementy, a Klient będący konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po jego rozpoczęciu utraci prawa do odstąpienia wyraził na to zgodę, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

9. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach z przyczyn losowych i od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia usługi, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W przypadku szkoleń grupowych może to np. dotyczyć sytuacji, w której duża część uczestników nie może wziąć udziału w sesji w określonym terminie; inne przypadki to np. choroba prelegenta, awarie połączeń etc.)

10. Żadna z oferowanych w Sklepie Usług bądź Produktów nie stanowi gwarancji sukcesu, ani osiągnięcia zamierzonych przez Klienta rezultatów, które są zależne od wielu czynników (w tym czynników obiektywnych oraz indywidualnego zaangażowania i umiejętności Klienta). Szkolenia, coaching lub konsultacje nie są i nie mogą być postrzegane jako: doradztwo biznesowe; analizy prawne bądź ekonomiczne sytuacji Klientów; usługi badania rynku bądź dostosowania działań Klienta do potrzeb i preferencji jego własnej klienteli. Tego rodzaju Usługi/Produkty mają na celu wyłącznie cele edukacyjne, a w zakresie konsultacji indywidualnych – udzielenie porad i eliminowanie dostrzeżonych błędów w obszarze, którego dotyczy szkolenie / konsultacje lub coaching. Nieosiągnięcie przez Klienta oczekiwanych wyników biznesowych nie stanowi podstaw do reklamacji ani roszczeń.

Uprawnienia w razie niezgodności z Umową

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść lub Usługa są  niezgodne z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do Przedsiębiorców, a dodatkowo Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że uprawnienia z tytułu niezgodności Treści lub Usługi z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), wskazując na rodzaj niezgodności i przedstawiając swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi z Umową.

3. Jeżeli Treść lub Usługa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z Umową.

4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli byłoby to niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności rodzaj niezgodności Treści lub Usługi z Umową oraz wartość Treści lub Usługi zgodnych z Umową, jak również wartość i nakład pracy wymagany do doprowadzenia Usługi do stanu zgodności z Umową.

6. Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści lub Usługi do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

7. Jeżeli Treść lub Usługa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: –doprowadzenie do zgodności z Umow  jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, zgodnie z punktem 4 i 5;

 • Usługodawca nie doprowadził Treści lub usługi do zgodności z Umową zgodnie z ust. 6 powyżej ;
 • brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść lub Usługę do
  zgodności z Umową;
 • z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi do stanu zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

9. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonującuprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z Umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu= poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie z art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny za wyjątkiem przypadków gdy Usługodawca świadomie lub podstępnie zataił wadę Produktu. Wyłączenie nie obejmuje oczywistych usterek technicznych Produktu (np. uszkodzony plik); w takich przypadkach Usługodawca dostarczy prawidłowy Produkt w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne.

12. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

13. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z Umową Treści lub Usługi, dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi, istniał w chwili jej dostarczenia.

14. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił.

15. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z Umowy Treści lub Usługi dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

16. Domniemania wskazane w punktach 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:

 • środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
 • Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści lub Usługi z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku w odpowiednim czasie.

17. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Produktu z umową, a w szczególności dane poświadczające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.

19. W przypadku wątpliwości odnośnie statusu Przedsiębiorcy, który powołuje się na przepisy o ochronie konsumentów, decydujące znaczenie ma treść Umowy i okoliczności związane z jej zawarciem oraz wykonywaniem (w tym cele i oczekiwania przedsiębiorcy komunikowane Usługodawcy). Oświadczenie, o którym mowa w ust. 18 powyżej nie ma zatem charakteru rozstrzygającego o statusie Przedsiębiorcy.

Odstąpienie od umowy

1. Jeśli w toku zakupu lub w inny sposób przed zawarciem Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie w całości Umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi dostarczanej jednorazowo albo wyraził zgodę na rozpoczęcie dostarczania Treści lub Usług, które są dostarczane etapami w inny sposób niż na nośniku materialnym (np. coachingu, spotkań, sesji czy pakietów szkoleniowych) akceptując, że tym samym traci uprawnienie do odstąpienia od Umowy wówczas Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą.

2. Jeżeli Umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. Jeżeli nie zachodzi przypadek utraty przez Klienta prawa do odstąpienia od Umowy, wówczas odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o decyzji Klienta w formie zrozumiałego i bezwarunkowego oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. W celu odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, dostępnego poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe; wystarczy każda inna forma oświadczenia, które będzie wskazywać o jaką Umowę chodzi oraz wyrażać wolę odstąpienia od niej i zawierać podpis Klienta.

5. W celu zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie i na piśmie (pod rygorem nieważności) wskazał inny sposób zwrotu płatności. W przypadku korzystania z systemów płatności ratalnych, forma zwrotu może być uregulowana w regulaminie serwisów płatności ratalnych (np. PayU, PayPo itp.). W sytuacji gdy regulamin serwisu, z którego korzystał Klient zawiera zobowiązanie, że zwrot może nastąpić wyłącznie na rachunek tego serwisu, z którego dokonano płatności na rzecz Usługodawcy, stosuje się taką formę zwrotu.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
5. Postanowienia Regulaminu nie udaremniają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie publikując zmieniony Regulamin na stronie Sklepu wraz z datą, od której zmiany wchodzą w życie. Data wprowadzenia zmian nie może przypadać wcześniej niż data publikacji na stronie Sklepu.

2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy. Usługodawca na prośbę Klienta przesłaną listem poleconym lub emailem zgodnie z danymi Usługodawcy wskazanymi na wstępie Regulaminu, dostarczy Klientowi Regulamin w wersji obowiązującej w dacie zawarcia Umowy z Klientem. Niezależnie od tego, każdorazowo przed zawarciem Umowy oraz przy potwierdzeniu zawarcia Umowy Klient ma możliwość pobrania i zapisania na trwałym nośniku i/lub wydrukowania aktualnego Regulaminu i dokumentów składających się na treść stosunku prawnego między stronami.

3. Regulamin podlega prawu polskiemu.

4. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory
pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

5. Umowy podlegające jednorazowemu wykonaniu (np. zakup Treści lub Usług, które są dostarczane jednorazowo przez Usługodawcę jak ebooki, cykle wykładowe w formie gotowych nagrań etc.) ulegają zakończeniu po zrealizowaniu świadczenia, przy czym roszczenia i reklamacje są rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie i przepisach. W przypadku Umów wykonywanych sukcesywnie (np. pakiety szkoleniowe, cykle wykładów lub szkoleń prowadzonych „na żywo”, konsultacje indywidualne etc.) – Umowy wygasają po zrealizowaniu całości świadczeń przez Usługodawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu/ Usługi.

6. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 7-dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, publikowania treści sprzecznych z prawem, nakłaniania innych Klientów Usługodawcy do rozwiązania lub odstąpienia od Umów z Usługodawcą albo podejmowania wobec Usługodawcy innego rodzaju praktyk sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. W przypadku wypowiedzenia
Umowy, której realizacja odbywa się sukcesywnie przez ustalony okres czasu, Usługodawca zwraca Klientowi, którego Umowa ustała wskutek wypowiedzenia część Ceny proporcjonalną do części Usługi niezrealizowanej do chwili ustania Umowy.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z określonych Usług Elektronicznych, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, w celu zawarcia i wykonania Umowy, a także rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w związku z Umową. W szerszym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody Klienta.

3. Zasady przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy Kodeks cywilny.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta, w której Usługodawca akceptuje zamówienie (co stanowi zawarcie Umowy) oraz przesyła Produkt, Regulamin i ewentualnie dodatkowe pliki w formie załączników lub aktywnych linków umożliwiającymi ich pobranie i/lub wydrukowanie – na co Klient wyraża zgodę.

3. Usługodawca nie stosuje żadnego rodzaju kodeksów dobrych praktyk bądź podobnego rodzaju aktów samoregulacji.

4. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury / paragonu w formie elektronicznej.

5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na internetowej Sklepu, udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, w szczególności w Internecie, tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

Regulamin do pobrania (PDF)

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 r. i dotyczy Umów zawieranych w tym dniu lub później:


Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: DZ ONE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Zarzecze 2/7 30-134 Kraków zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357161, REGON 121239954, NIP 5130205080

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących
Treści /Produktów / Usług cyfrowych
Nazwa Produktu/Usługi: ___________

Cena brutto: ___________
DANE IDENTYFIKUJĄCE:
Imię i nazwisko: ___________
Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy:
_________________________________.  _________________________________
podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:
​​Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest DZ ONE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Zarzecze 2/7 30-134 Kraków zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357161, REGON 121239954, NIP 5130205080. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.